Návštěvní řád Regeneračního a Rehabilitačního zařízení – dále jen RRZ

Poskytovatelem služeb je od 1.8.2018

  • LIBERE Slovakia,s.r.o. IČ 27838226 DIČ CZ27838226 s.r.o.se sídlem ulice Šilheřovická 227, PSČ 74714 Markvartovice,  provozovna ulice Šilheřovická 227, Markvartovice PSČ 74714


1. Vstup do prostor RRZ je povolen pouze s platnou ( uhrazenou) rezervací podle odstavce 2 tohoto řádu. Ceny vstupného jsou zveřejněny na webových stránkách www.zdravi-vitalita.cz. Rezervace je zrušena provozovatelem po patnácti minutách rezervované doby, kdy měl návštěvník na proceduru nastoupit a nenastoupil. V případě opožděného nástupu návštěvníka na proceduru je poskytovatel službu oprávněn zkrátit s ohledem na další rezervace.Rezervaci je možné provést na telefonu  773 999 285 nebo na emailu jc@zdravi-vitalita.cz.
2. Zvolený termín a vybraná služba je návštěvníku vždy potvrzována na jeho email se zasláním výzvy k úhradě a až po zaplacení  je pro RRZ závazná. Návštěvník má právo vyžádat si potvrzení rezervace SMS zprávou na 773 999 285 s textem potvrdit rezervaci. Změna provedené rezervace je možná nejpozději 5 celých pracovních dnů předem  a to výhradně emailovou zprávou nebo SMS zprávou na jc@zdravi-vitalita.cz nebo 773 999 285 s uvedením svého jména, jinak poukaz nebo zaplacená záloha na objednanou službu propadá. Soboty, neděle a svátky jsou považovány za dny volna.Výjimku tvoří požadavek na přeložení rezervace ze zdravotních důvodů.
3. Storno poplatek se stanovuje na 100% ze zaplacené zálohy na službu nebo poukaz v případě zrušení služby pět celých pracovních dnů před dohodnutým nástupem na proceduru.
4. Vstupem do RRZ se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců.
5. Vstup do prostor RRZ je umožněn návštěvníkům pouze v provozní době od 8:00 do 20:00 a to výhradně za účelem čerpání zakoupené procedury. Rezervace, reklamace,dotazy a prodej jsou řešeny výhradně pomocí elektronické adresy jc@zdravi-vitalita.cz .
6. Provozovatel je oprávněn návštěvníku dohodnutou rezervaci ve výjimečných případech (např. výpadky energií,náhlá onemocnění a podobně ) zrušit a nabídnout náhradní termín čerpání služby, zákazníku o tom podá telefonickou zprávu a zákazník je povinen toto řešení přijmout.
7. Návštěvník má možnost do 10. minut od zahájení procedury od té odstoupit, přičemž mu provozovatel vrátí cenu procedury.
Vyloučení z návštěvy RRZ
1. Do RRZ není dovolen vstup osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, s nakažlivými chorobami, s kožními parazity, s vyrážkami, s chorobami provázenými výtokem hnisu apod. Taktéž osobám v karanténě, s výskytem infekce v kolektivu, členům rodin, v nichž se vyskytla nakažlivá nemoc a nemocný není od ostatních izolován. Dále osobám zahmyzeným a osobám zjevně pod vlivem alkoholu. Maximální přípustná váha klienta je 120 kg bez oděvu, z důvodu bezpečnosti práce na strojním zařízení a jejich technické přípustnosti.
2. Návštěvník RRZ je před výkonem jednotlivé zakoupené procedury řádně seznámen personálem s kontraindikacemi, které mohou mít vliv na jeho zdraví.
3. RRZ může být vykázán bez nároku na vrácení peněz za již zaplacené procedury ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků RRZ.
Kontraindikace, pro které nelze provádět celkové nebo lokální masáže:
CELKOVÁ KONTRAINDIKACE při srdečních onemocněních při generalizovaných nádorových onemocněních epileptici, klienti s kolísavým tlakem při aterosklerotických onemocněních při onemocněních dutiny břišní, spojených se záněty nebo krvácením (appendicitis, adnexitis, cholecystitis, žlučníkový vřed, dvanácterníkový vřed, nádory zažívacího traktu) při poraněních dutiny břišní při závažnějších krvácivých stavech (hemofilie, leukémie) při horečnatých, infekčních nebo akutně zánětlivých onemocněních při stavech vyžadujících klid na lůžku a po nedávných operacích při celkové tělesné vyčerpanosti nebo sešlosti při selhání životně důležitých orgánů při akutních psychózách a stavech pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek Bezprostředně po jídle Obezita 2. a vyššího stupně
MÍSTNÍ KONTRAINDIKACE v místech hnisavých nebo plísňových onemocnění v místech zanícených kloubů (akutní revmatismus, dekompenzované artrózy, akutní ataka dny) v místech krvácejících poranění, otevřených ran nebo rozsáhlejších zhmožděnin a zlomenin v místech pokousání zvířetem či uštknutí hadem v místech popálenin, opařenin nebo poleptaných ploch na kůži v místech křečových žil (varixů), zánětu žil nebo bércových vředů v místech otoků nejasného původu v místech zvětšených místních uzlin, nádorů, bradavic, mateřských znamének, zanícených nebo vředových afekcí břicho u těhotných žen a šestinedělek a u žen při menstruaci břicho při akutních onemocněních žlučníku břicho při úporné zácpě, při průjmech nebo při nevyprázdněném močovém měchýři genitálie prsní bradavky u mužů a celá prsa u žen
Provozní pokyny pro návštěvníky RRZ
1. Každý návštěvník RRZO je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců. Cílem ustanovení tohoto řádu je dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu a relaxaci
2. Návštěvníku je doporučeno dostavit se 5 minut před započetím procedury do RRZ a vyčkat v recepci na výzvu pracovníka RRZ k nástupu na proceduru.
3. Všem návštěvníkům je v prostorách RRZ k dispozici kvalifikovaný personál, personál odpovídá za dodržování čistoty a pořádku
4. Návštěvníkům RRZ není poskytován ručníkový servis. Při masážích se používají jednorázové prostředky. Pro zábalové aplikace musí návštěvník používat vlastní osušku.Osušku lze zapůjčit za poplatek 50,-korun. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do RRZ přicházet řádně osprchován, pokud možno bez použití parfému.
5. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutno zavolat personál RRZ, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti lékařskou pomoc. Údaje o úrazu se zaznamenávají do knihy úrazů
6. Návštěvníci trpící epilepsií nebo jinými zdravotními obtížemi toto oznámí ve vlastním zájmu personálu centra
V prostorech RRZ je zakázáno:
1. Vstup bez platné rezervace
2. Chovat se hlučně, chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních hostů nebo hlukem rušit klid ostatních hostů
3. Volat o pomoc bez příčiny, používat záchranných pomůcek prostředků první pomoci
4. Vstupovat do RRZ bez důkladného osprchování s použitím mýdla
5. Kouřit ve všech prostorách RRZ
6. Konzumovat na v prostorech RRZ jakékoliv potraviny a alkoholické nápoje.
7. Přinášet do prostoru RRZ skleněné (láhve) a ostré předměty jehly, špendlíky a pod
8. Vstupovat do prostor centra se psy a jinými zvířaty
9. Ničit jakýmkoliv způsobem zařízení v RRZ
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dne 1.9.2012 , aktualizován 24.5.2013
Za provozovatele : Jiří Čecháček, jednatel

养生修道


Kontakt

Jiří & Renáta Čecháčkovi
Šilheřovická 227 PSČ 747 14 Markvartovice
773 999 285, 776 210 536 (fyzio) prosíme, preferujte emailový kontakt, děkujeme